Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov

„În vederea conformării județului cu prevederile legale în domeniul gestionării deșeurilor, Consiliul Județean Brașov, ca unic solicitant eligibil, a demarat procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor, în vederea realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brașov”.

În acest sens, prin HCJ nr. 397/06.09.2017, s-a aprobat demararea Proiectului și achiziționarea Serviciilor de Consultanță și Asistență Tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov”.

Documentația de atribuire pentru achiziționarea Serviciilor de Consultanță și Asistență Tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov” a fost postată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) prin anunțul de participare nr. 180721/14.11.2017. Procedura de achiziție s-a desfășurat în perioada 14 noiembrie 2017 – 20 august 2018, datorită contestațiilor apărute în perioada de derulare a procedurii.

În pararel cu aceste demersuri, Consiliul Județean Brașov, prin HCJ nr. 123/02.03.2017 a alocat fonduri UAT-urilor pe raza cărora se află depozite de deșeuri menajere neconforme în vederea demarării procedurilor premergătoare închiderii depozitelor (reglementare situații juridice amplasament, realizare studii de fezabilitate, obținere avize și acord de mediu);

Datorită faptului că la nivelul anului 2019, Administrația Fondului de Mediu (AFM) a lansat Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme (pentru depozitele care au făcut obiectul cauzei C-301/17 la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și pentru care România a primit condamnare), la nivelul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale (UAT) vizată de hotărârea Curții de Justiție a UE s-a luat decizia accesării fondurilor puse la dispoziție de AFM pentru obținerea finanțării în vederea proiectării și lucrărilor efective de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme. În acest sens, Cererea de finanțare a fost realizată cu spijinul Consiliului Județean Brașov și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților din județul Brașov, contractele de finanțare fiind semnate pentru șase UAT-uri de pe raza județului Brașov: Făgăraș, Râșnov, Săcele, Codlea, Victoria, Zărnești.

În județul Brașov există un depozit care nu era vizat de hotărârea Curții de Justiție a UE, prin urmare nu a putut accesa fondurile puse la dispoziție de către AFM: depozitul neconform din Rupea. Închiderea acestui depozit se va realiza în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) din Județul Brașov”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare. În urma procedurii de licitație publică, în luna iulie 2019 s-a încheiat contractul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Brașov – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectului” cu Asocierea SC EPMC Consulting SRL – SC FINTECH ADVISERS SRL din Cluj-Napoca. Valoarea contractului este de 3.449.165,40 lei (exclusiv TVA), durata de prestare a serviciilor de consultanță și asistenţă tehnică este de 72 luni, respectiv 17.07.2019 – 16.07.2025.

Cu același contractor s-a încheiat contractul privind Reactualizarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) în județul Brașov” și realizarea „Evaluării Strategice de Mediu”.

Obiectivul general al serviciilor de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea Proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV” îl constitute întocmirea documentațiilor premergătoare și/sau parte integrantă a Cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor din cadrul POIM 2014-2020, respectiv asigurarea managementului de proiect și asistenței tehnice până la finalizarea implementării proiectului și a procedurilor de delegare a serviciului.

Potrivit prevederilor contractuale, asocierea de firme va realiza Master Planul gestionării deșeurilor la nivelul județului Brașov și studiul de fezabilitate, va elabora cererea de finanțare în vederea accesării fondurilor disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Brașov”, inclusiv anexele solicitate și va asigura servicii de consultanță și asistență tehnică pe durata implementării proiectului. Acestea includ: asistare și sprijin pentru membrii Unității de Implementare a Proiectului; elaborarea proiectelor tehnice și a documentației tehnice necesare obținerii avizelor pentru proiect; asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; elaborarea documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări; asistență tehnică pentru delegarea operării instalațiilor realizate prin proiect către operatorii finali.
Proiectul SMID va asigura sistemul de colectare, respectiv pubele/ containere, centre de colectare cu aport voluntar și mașini de colectare, instalații de transfer și sortare, stații de compostare precum și construirea unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

Cererea de finanțare se preconizează a fi depusă în primul trimestru al anului 2021, acest termen fiind agreat împreună cu experții Jaspers și reprezentanții Autorității de Management POIM. Consultările cu experții JASPERS au rolul de a scurta perioada de evaluare a proiectului, Consiliul Județean Brașov dorind să se asigure că Cererea de finanțare și documentele anexe odată finalizate și încărcate în aplicația MY SMIS, respectă întocmai cerințele finanțatorului. Realizarea cererii de finanțare este condiționată de definitivarea Studiului de fezabilitate, care presupune ca amplasamentele pentru investițiile propuse a se realiza să fie puse la dispoziția proiectului.
Până în prezent s-a elaborat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov, care se află în faza procedurii de avizare SEA în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, iar în vederea definitivării Master Planului și a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID Brașov s-au stabilit condițiile pentru amplasamentele viitoarelor instalații pentru tratarea deșeurilor – CMID, stații de transfer și centre de colectare prin aport voluntar. Proiectul prevede investiții la nivelul fiecărui UAT din județ privind colectarea și transportul deșeurilor.
În vederea realizării investițiilor propuse în cadrul proiectului, Consiliul Județean Brașov a demarat acțiunile pentru identificarea de terenuri corespunzătoare, respectiv:
– identificarea unui teren la o distanță de maxim 30 Km față de Municipiul Brașov pentru construirea Centrului de Management Integrat a Deșeurilor (CMID), care include construirea unei Stații de Sortare, a unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu Digestie Anaerobă, construirea unei Stații de Compostare, la care se adaugă facilitățile conexe;
– identificarea terenurilor necesare pentru construirea Stațiilor de Transfer;
– identificarea terenurilor pentru construirea de Centre de Colectare cu Aport Voluntar.
UAT-urile din județul Brașov au comunicat suprafețele de teren de care dispun, însă acestea nu asigură suprafața necesară construirii CMID (aprox. 15 ha) și, în acest sens, se analizează posibilitatea achiziției unui teren, în completarea terenurilor aflate în domeniul public.

Realizarea CMID reprezintă investiția cea mai importantă în cadrul proiectului SMID în județul Brașov. Localizarea acestui obiectiv are impact asupra delimitării zonelor de colectare și transfer. Construirea CMID va aduce importante avantaje din punct de vedere economic – venituri la bugetul local, locuri de muncă nou create etc., pentru localitatea pe raza căreia va fi amplasat.
Totodată, având în vedere că la nivelul județului Brașov există un depozit de deșeuri municipale conform, s-a transmis autorităților de la nivel național și local, un „Raport de analiză instituțională privind integrarea Depozitului ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b” titular FIN-ECO în proiectul SMID Brașov sau realizarea unui depozit nou”.
Acest Raport a fost supus atenției tuturor factorilor implicați în vederea agreării modului de asigurare a activității de depozitare în cadrul viitorului SMID. Punctele de vedere transmise de autoritățile reglementatoare (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor), respectiv imposibilitatea construirii unui depozit nou în condițiile în care există un depozit de deșeuri municipale, care conform Autorizației Integrate de Mediu va fi format din șase celule cu capacitatea maximă de 11.230.000 mc, în acest moment se aflându-se în operare celula trei, au determinat la nivelul Consiliului Județean Brașov reanalizarea alternativelor în ceea ce privește investițiile propuse a se realiza în cadrul Proiectului SMID în județul Brașov. În vederea integrării depozitului de deșeuri existent în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor, Consiliul Județean Brașov se află în faza de reglementare a cadrului legal în ceea ce priveste Acordul de principiu.

Valoarea estimată a proiectului este de aprox. 100 milioane de euro, iar prin investițiile propuse se dorește asigurarea unui management performant al deșeurilor la nivelul județului Brașov și atingerea țintelor impuse de legislația în vigoare.ivește Acordul de principiu.
Conform Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 3 – Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România), proiectele prioritare/ preidentificate vor parcurge procedura de pregătire a portofoliului de proiecte. În cadrul acestei proceduri, AM POIM se va asigura că toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare îndeplinesc condițiile de maturitate și calitate necesare pentru a intra în etapa de evaluare și selecție. În procesul de pregătire a proiectelor, Autoritatea de Management va fi sprijnită de experții JASPERS. Când proiectul va avea gradul de maturitate și calitate acceptabil, AM POIM solicită beneficiarului depunerea proiectului în vederea parcurgerii etapei de evaluare și selecție. Acest proces este unul de durată, dar care garantează buna pregătire a proiectului în vederea aprobării acestuia la finalul acestui proces.
Prin Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov” se propune un sistem de management integrat al deșeurilor care urmărește să atingă toate obiectivele necesare, de gestionare a deșeurilor în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Previous „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj