Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA scoate la concurs un post de consilier (specialist IT&C)

COMUNICAT DE PRESĂ

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA scoate la concurs un post de consilier (specialist IT&C), gradul IA la Serviciul Asistență Managerială – Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C.

Persoanele interesate să ocupe acest post sunt aşteptate, în perioada 28 aprilie – 12 mai 2023 (până la ora 13:00), să depună dosarele la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov. 

Candidaţii declaraţi admişi în urma analizei dosarelor vor susţine examenul scris, care va conceput sub formă de test-grilă şi va avea loc pe 22 mai 2023, ora 11:00. 

Interviul va fi programat în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, iar rezultatele finale vor fi comunicate după maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea postului, documentele necesare pentru participarea la concurs, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov la secţiunea Carieră: https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=399 şi pe site-ul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, accesând linkul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unui-post-vacant-de-executie-de-consilier-specialist-itc-gradul-ia-la-serviciul-asistenta-manageriala-compartimentul-resurse-umane-ssm-itc-din-c/

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 și HCA nr. 4/30.01.2023 de aprobare a regulamentului de concurs, Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” organizează în data de 22.05.2023, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuție, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, după cum urmează:

1 post de Consilier (specialist IT&C), gradul IA la Serviciul Asistență Managerială – Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C.

Condiţii specifice:   

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) ştiinţe inginereşti sau în domeniul de licență (DL) informatică, cibernetică;  

 cunoștințe de specialitate în domeniul IT&C (Rețele, Hardware) dovedite cu certificate, diplome, adeverințe etc;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Condiţii generale de participare: 

a). candidatul are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f). nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A, conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul.

Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs Fișa candidatului –informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentă ca anexă la anunțul de concurs, conform modelului.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă sub formă de test-grilă şi interviul. 

Important!

Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 posibile. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii: să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri şi să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Notă

Pentru candidatii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/9.508/172/2022/M.23 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019. 

Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil.

În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 depunerea dosarelor: 28 aprilie – 12 mai 2023, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;

 selecţia dosarelor: 15 – 16 mai 2023;

 afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

 soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 proba scrisă: 22 mai 2023, ora 11:00;

 afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

 soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

 soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 28 aprilie 2023 până în data de 12 mai 2023, ora 13:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs – Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

28.04.2023

Previous DAN AIR, prima companie aeriană de linie care a anunţat zboruri de pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav începând cu 15 iunie 2023, a semnat contractul cu Regia Autonomă „AIBG”.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj